Důležité informace týkající se připojení k obecní kanalizaci - NEPŘEHLÉDNĚTE!

zveřejněno: 5.8.2021     rubrika: Aktuality

 

Vážení občané,

Dovolte mi informovat Vás o dalším postupu realizace veřejné kanalizace v obci.

Výstavba kanalizačního řadu běží dle harmonogramu. KOLAUDACE stavby je vypsaná vodoprávním úřadem na 2.9.2021. Po nabytí právní moci Rozhodnutí (15dnů) bude spuštěn zkušební provoz ČOV. Budeme vás informovat na webu obce, FB a SMS zprávu o možnosti napojení a uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod.

 

Na web obce pod záložku Kanalizace byl vložen nový formulář ,,Předávací protokol přípojka kanalizace

Po uložení potrubí a revizní šachty před záhozem kontaktujte OÚ, kde pracovník OÚ provede fyzickou kontrolu a pořídí na místě fotodokumentaci a potvrdí vám na Formuláři Předávací protokol přípojka kanalizace část C.

Je důležité, aby samotné propojení vaší soukromé části přípojky s obecní částí přípojky provedla odborná firma a ta potvrdila tuto skutečnost na Předávacím protokolu kanalizační přípojka část B. S tímto protokolem je důležité dostavit se nejpozději do 10 dnů od napojení na OÚ a uzavřít s obcí Smlouvu o odvádění odpadních vod.

Po dohodě se všemi zastupiteli bude termín pro napojení na veřejnou kanalizaci prodloužen a to do 30.4.2022 z důvodu skluzu v dodání projektových dokumentací na Vaše přípojky. Někteří z Vás stále nemají projekt. 

Ti z Vás, kteří již mají vydaný územní souhlas na přípojku ze stavebního úřadu mohu zahájit přípravné práce (výkopy, uložení revizní šachty), samotné napojení na veřejnou kanalizaci je však skutečně možné až po zahájení zkušebního provozu ČOV.   

UPOZORNĚNÍ: Do veřejné kanalizace musí být z nemovitosti svedeny všechny odpadní vody mimo dešťových. Tzn. U těch nemovitostí, u kterých doposud byly odpadní vody z koupelen a kuchyní svedeny do obecní dešťové kanalizace musí být odvedeny taktéž do splaškové kanalizace.

 

Máte vydaný územní souhlas

  1.        Můžete začít s výkopovými pracemi na vašem pozemku v souladu s projektovou dokumentací
  2.        Před záhozem kontaktujte OÚ, kde pracovník OÚ provede fyzickou kontrolu a pořídí na místě fotodokumentaci a potvrdí vám na Formuláři Předávací protokol.
  3.        Po oznámení ze strany obce, že je možné se napojit na veřejnou kanalizaci může vámi vybraná odborná firma provést samotné napojení, které vám opět potvrdí na formuláři.
  4.        Posledním krokem je, jak je již výše uvedeno, uzavřít s obcí Smlouvu o odvádění odpadních vod. (Smlouvu o odvádění odpadních vod musí podepsat všichni vlastníci nemovitosti.)

 

 

Obecní úřad Větrušice

 

 

1. Smlouva o odvádění odpadních vod (pdf, 123 kB)

2. Čestné prohlášení (pdf, 92 kB)

3. Obecné podmínky pro odvádění odpadních vod (pdf, 106 kB)

4. SOUHLAS se zasíláním faktur za stočné na e-mailovou adresu (pdf, 94kB)

5. Předávací protokol přípojka kanalizace (pdf, 154kB)

Průvodce jednotlivými fázemi při vyřizování připojení k obecní kanalizaci (PDF, 196 kB)

Žádost o připojení ke kanalizaci - fyzické osoby (PDF, 168 kB)

Žádost o připojení ke kanalizaci - právnické osoby (PDF, 169 kB)

Žádost o územní souhas (PDF, 157 kB)

Jak vyplnit žádost o územní souhlas (PDF, 251 kB)

Žádost o zřízení kanalizační přípojky obyvatelstvo (PDF, 101 kB)

Žádost o zřízení kanalizační přípojky organizace (PDF, 101 kB)


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko