Povinné informace

POVINNĚ ZVEŘEJŃOVANÉ INFORMACE 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č.j. 515/2020  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515 , která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 5 1 a 2 zákona č . č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106 .

1. Název

Obecní úřad Větrušice

2. Důvod a způsob založení

2.1. Obec Větrušice vznikla jako územní samosprávná jednotka ve smyslu hlavy VII. zákona 1/1993 Sb., Ústava ČR a podle ustanovení zákona č.j. č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Právním základem současného postavení obce Větrušice je Ústava ČR, zákon č.j. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Podmínky a principy, za kterých provozuje svou činnost:

Podle § 1 a 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztahech svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

3. Organizační struktura

 tel. . 604 273 716, obec@vetrusice.cz

starosta: Ing. Michael Buchar

místostarosta: Karel Špírek

kancelář: tel. 220 940 507

e-mailová adresa:  obec@vetrusice.cz        podatelna@vetrusice.cz

Organizační struktura obce (PDF, 25 kB)

Dětská skupina Větříček - provozovaná obcí

 

4. Kontaktní spojení

4.1. Poštovní adresa

Obecní úřad Větrušice
Vltavská 14
250 67 Větrušice

4.2 Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 8 – 12 15.30 – 18 hodin

Středa 8 - 12 hodin  

Podatelna 8.30 - 12.30

4.3 Telefonní čísla

+ 420 220 940 507, + 420 220 941 265

4.4 Adresa internetových stránek

www.vetrusice.cz

4.5 Elektronická adresa podatelny

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ale i jiná podání a v některých případech i podání podle správního řádu, nemusí být elektronicky podepsána.

podatelna: podatelna@vetrusice.cz

4.6 Datová schránka

ID schránka: 4pebqfq

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 8929201/0100 Komerční banka (příjmový účet obce)

6. IČ

00240974

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00240974

8. Dokumenty

Dokumenty zastupitelstva obce jsou zveřejněny na tomto webu, v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři sekretariátu vedeni obce.

8.1. Seznam hlavních dokumentů

Strategický plán obce  (PDf, 2244 kB)

Územní plán obce

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace


(místo a způsob, jak získat příslušné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.). 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ale i jiná podání a v některých případech i podání podle správního řádu, nemusí být elektronicky podepsána.

Žádosti o informace - postup řízení  (Word, 18 kB)

Příjem žádostí a dalších podání  (Wodr, 16 kB)

10. Příjem a podání podnětů

(kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí)

11. Předpisy

(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanoví právo požadovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

11.1 Nejdůležitější používané předpisy  (Word, 16 kB)

11.2 Vydané právní předpisy 

12. Úhrady za poskytované informace

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací (PDF, 259 kB)

13. Licenční smlouvy

Obec Větrušice ani OÚ Větrušice nedisponuje s informacemi, které jsou předmětem ochrany práva autorského a mohly by být poskytnuty na základě licenční nebo podlicenční smlouvy. V případě, že taková situace nastane, bude řešena samostatně dle konkrétního případu.

13.1. Vzor licenční smlouvy (PDF, 201 kB)

13.2. Výhradní licence

Výhradní licence nebyly poskytnuty

14. Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

DALŠÍ INFORMACE

Opravné prostředky  (Word 17 kB)

(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Formuláře

(název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)

Informace o zpracování osobních údajů (Word, 21 kB)


Poslední články


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko