Volba prezidenta republiky 2023

Termín

1.kolo volby
Pátek 13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
Sobota dne 14. ledna 2023 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

2.kolo volby
Pátek 27. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
Sobota 28. ledna 2023 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

Informace o způsobu hlasování

Voličem je

 • občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let;
 • ve druhém kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let,

a nemá

 • omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a
 • omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.

Volební místnost

 • Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem volby, tj. nejpozději 29. prosince 2022, způsobem v místě obvyklým.

Hlasovací lístky

 • Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.
 • Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta.
 • Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem prvního kola volby (10. ledna 2023).
 • Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti.
 • Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.

Informace o vzdání se kandidatury nebo ztrátě volitelnosti

 • Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo ztrátě volitelnosti kandidáta. Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

Prokázání totožnosti

 • Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky
  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
 • Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno!

Průběh hlasování

 • Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.
 • Každý volič hlasuje osobně.
 • S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. Jinak mu nebude hlasování umožněno.
 • Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
 • Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.
 • Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
 • Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
 • S voličem, který nemůže ze zdravotních důvodů vybrat zvolený hlasovací lístek nebo nemůže číst, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

 • Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. 

 Druhé kolo volby prezidenta republiky

 • Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat druhé kolo volby prezidenta. Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola.
 • Případné druhé kolo se bude konat v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 • Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby, přestane být volitelný nebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola volby kandidát, který v prvním kole získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.
 • Hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby obdrží voliči až ve volební místnosti.

 

Voličský průkaz

Žádost o voličský průkaz

Vyplněnou žádost o vydání voličského průkazu předejte na OÚ Větrušice.

Informace k voličskému průkazu poskytne:

Špírková Lucie v době po-pá 8-12 h. tel. 220941265, e-mail: spirkova@vetrusice.cz     

 Formuláře


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko