Vodochodské letiště - info od OS Klecansko, Větrušicko a okolí

zveřejněno: 24.6.2013     rubrika: LETIŠTĚ VODOCHODY

EIA MZP257 Vodochodské letiště

 

Řízení EIA (posouzení vlivu záměru na životní prostředí) Vodochodské letiště se blíží do závěrečné části, byl zveřejněn posudek k dokumentaci, který doporučuje k záměru vydat kladné stanovisko.

 

Dokumentace uvádí, že plánovaná kapacita Vodochodského letiště bude 35000 pohybů (vzletů a příletů) ročně, z toho 730 ročně (max 4 denně) budou noční lety. Posudek sice uvádí, že se jedná o lety neplánované, typicky opožděné, avšak dokumentace hovoří o průměrně 4 takových pohybech (tedy průměr je roven maximu), což od provozovatele plánujícím charterové lety hovoří jasně.

 

Problematické jsou i odletové trajektorie z letiště, kdy téměř hned po startu má být prováděn obrat tak, aby se nejvyšší expozice hluku vyhnula nejpostiženějším oblastem (základní škola v Dolanech, Bášť). Toto opatření sice zmírní hlukové emise v uvedené oblasti, avšak přesune jej mimo osu přistávací dráhy. To se týká i Větrušic – při startu letadel západním směrem budou letadla odkláněna směr Kralupy, Větrušice tak budou krátkodobě vystaveny směrovému hluku z leteckých motorů. Dokumentace i posudek uvádí, že tyto expozice hluku jsou marginální – hlukové limity jsou stanoveny jako průměr okamžitých expozic hluku za 24 hodin, tj. krátkodobá silná expozice hluku je průměrována obdobím ticha. Mimochodem takto jsou stanoveny veškeré hlukové limity posuzovaného záměru.

 

Dalším problematickým místem záměru je automobilová doprava. Dokumentace sice slibuje vybudovat dálniční přivaděč, avšak v podmínkách souhlasného stanoviska o tom není ani zmínky. Navíc je provoz částečně směrován i na dnes přetíženou silnici II/608 Zdibsko-Klíčany-letiště. Provozovatel předpokládá, že bude preferovat MHD a z toho důvodu neplánuje budovat velké odpovídající parkovací plochy. Pakliže se v provozu nepotvrdí předpoklad, že všichni cestující budou využívat MHD, stane se z přilehlých obcí a komunikací jedno velké parkoviště.

 

Po poslední fázi řízení EIA, tzv. veřejném projednání, které bude v nejbližší době nařízeno, zůstane na Ministerstvu životního prostředí, aby vydalo konečný ortel nad záměrem. Otázkou je, zda jakýkoliv záměr přesně splňující zákonné normy musí být povolen, i když prokazatelně negativně ovlivňuje životní prostředí a snižuje životní úroveň lidí v něm žijících ; nehledě na to, že již v dnešní době existuje, prozatím kapacitně vyhovuje a je schválen další rozvoj jeho alternativy – pražského ruzyňského letiště a jeho nové paralelní dráhy, tedy nejedná se o záměr ani nutný, ani ve veřejném zájmu; je to pouze záměr generující zisk soukromého subjektu. Doufejme, že názor postižených občanů, vyjádřený v řadě právoplatných referend, bude ministerstvem brán v potaz.

 

Více informací viz webové stránky Občanského sdružení Klecansko, Větrušicko a okolí, www.os-kvo.cz.


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko