Větrušák 9/2003 Obecní úřad na vědomost dává...

zveřejněno: 14.11.2003     rubrika: Větrušický zpravodaj

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva konaného dne 20.10.2003

Pořadové číslo 9/03

Přítomno :  5 zastupitelů  (p. Boštík zaměstnání,  p.Klimt - nemoc); 2 občané        

 Kontrolou prezenční listiny pí. Zádová zjistila, že se sešla nadpoloviční většina  zastupitelů a OZ je tedy usnášení schopné. Nechala schválit zapisovatele (pí. Zádová), ověřovatele zápisu (pí.Elbogenová a p. Kolín) a program zastupitelstva.

 Program:

1) Projekt  mobilní podatelna

2) Pozemky

3) Návrh rozpočtu pro rok 2004

4) Projekt  plynofikace obce (schválení)

5) Komunální odpad pro rok 2004 

6) Zpráva starosty za uplynulé období

7) Závěr

1) Projekt  mobilní podatelna: p. Kolín OZ seznámil s dalšími podrobnostmi provozu mobilní podatelny a opět zdůraznil, že celý projekt spočívá na důvěře občanů, kteří musí odevzdat jedno mobilní telefonní číslo na obecní úřad a ten by zajistil rozesílání nejaktuálnějších zpráv. Zkušební provoz se rozběhne od začátku roku 2004 a do té doby je třeba vytvořit databázi čísel.

2) Pozemky: a) OZ na doporučení p. Nouzy schválilo záměr p. Baška zbourat staré kůlny a postavit novou kůlnu na dřevo a nářadí. Jedná se o drobnou stavbu, která podléhá jen ohlašovací povinnosti.

            Pro: 5     proti: 0  zdrž: 0

b) OZ odsouhlasilo nabídku p. Michala Panchartka na zateplení půdních prostor budovy obecního úřadu. Tato akce je nutná s ohledem a blížící se plynofikaci a bude provedena dle finančních možností v zimních měsících.

            Pro: 5    proti: 0   zdrž: 0

3) Návrh rozpočtu…: OZ vzalo na vědomí p. Elbogenovou předložený návrh rozpočtu pro rok 2004 (viz.příloha), který zastupitelé budou schvalovat na svém zasedání v listopadu.

4) Projekt  plynofikace…: OZ schválilo předložený projekt páteřního řadu plynofikace obce a dalo souhlas k vedení plynu po obecních pozemcích. Vše je nutné k  zahájení stavebního řízení, které musí proběhnou do jara, aby bylo možné začít stavební práce na plynofikaci obce.

            Pro: 5             proti: 0     zdrž.: 0

5) Komunální odpad: p. Kolín seznámil OZ s cenami známek za odvoz komun. odpadu pro rok 2004 a s formou platby obecního úřadu společnosti A.S.A. (ceny viz příloha). Všichni zastupitelé souhlasili.

            Pro: 5              proti: 0      zdrž.: 0

6) Zpráva starosty…: jednání na Katastrálním úřadě, podpisy smluv o koupi pozemků (pí.Pohlová, p.Sobek, p. Bělohlávek ), spolupráce s geodety, jednání na České Inspekci Životního Prostředí (nepovolená činnost v chráněném území po pravém břehu Vltavy), zajištění plyno domečků pro občany.

7) Závěr: p. Zádová všem přítomným poděkovala za účast

a další zastupitelstvo svolává na 19.11. 2003 od 18,00 hodin.

Zapsala:              p. Zádová v.r.

Ověřili:         p. Elbogenová v.r.,        p. Kolín v.r.

 

 

 

 

Komunální odpad (popelnice)

Obecní zastupitelstvo na svém říjnovém zasedání rozhodlo pro rok 2004 zachovat stávající systém (platba za nádobu), stejnou firmu pro obec zajišťující službu A.S.A. s.r.o. a nezměněné ceny svozu:                  1 x za 14 dní                    1000,- Kč

                                                    Sezónní                          1200,- Kč

                                                    1 x týdně celý rok            1300,- Kč

Nové známky lze zakoupit v úředních hodinách na Obecním úřadě od 1. 11. 2003 a budou v platnosti od 1. ledna 2004. Zároveň každý obdrží jednu velkou známku se 6 poli, tu nalepí na popelnici a do ní se bude 6 let vlepovat známka malá (6 let je životnost popelnice) a po této době bude každému nádoba bezplatně vyměněna.

 


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko