Větrušák 9/2003 Něco z historie

zveřejněno: 14.11.2003     rubrika: Větrušický zpravodaj
Protokol sepsaný u obecního úřadu ve Větrušicích dne 12.6.1912  

Při schůzi obecním starostou svolaná za přítomnosti: starosta Václav Fafek, Adolf Neumann, Jan Novák, Jan Zapotil, Josef Šarboch,Tomáš Vilím, Tomáš Šefl

 Program:

I.  Schválení a podepsání protokolu ze schůze dne 15.5.1912 konané

II. Žádost manželů Zikmundových za přijetí do svazku zdejší obce

III. Vyřízení záležitosti Jaroslava Nováka

IV. Vyřízení záležitosti Antonína Nováka

V.   Úhrada týkající se školské záležitosti

VI. Volné návrhy

 Usnášení:

1.            Protokol přečten, schválen a podepsán.

2.         Žádosti Zikmundových se jednohlasně vyhovuje.

3.         Jaroslav Novák přistoupil k této podmínce: obec mu 1 metr na straně k parcele Antonína Nováka vyměňuje avšak pronajímá mu jej za 20 haléřů ročně až do té doby nežli si učiní knihovní pořádek a lhůta nejdelší se mu stanoví do 5 let. Stavěti na dotyčném místě se mu dovoluje.

4.         Plánky Antonína Nováka se ponechávají a budou až při parcelaci obecního pozemku podány inženýrovi k opravě.

5.            Přečtena žádost všech občanů, až na dva, k postavení nové školy ve Větrušicích a podati žádost k okresní školní radě. Zástupce kapituly si vymiňuje, že vyžádá si dříve rozhodnutí kapituly.

6.         Ve volných návrzích upozornil pan Josef Šarboch, by byla podána žádost zemského výboru za zredukování potoka od rybníku k Vltavě, což bylo jednohlasně přijmuto.

Dále bylo navrženo, by pořídila se roura a upraven byl mostek vedoucí od obecního rybníčku, což přijato a pan Zapotil dovolil, by jeho kočí rouru z Prahy přivezl.

 Skončeno a všemi přítomnými podepsáno.

 Protokol sepsaný při řádné schůzi konané dne 1.9.1912 obecním zastupitelstvem ve Větrušicích za přítomnosti Václava Fafka,starosty a 5 členů obecního zastupitelstva

 Program:

I.          Přečtení a podepsání protokolu ze dne 12.6.1912

II.        Vyřízení žádosti obce Klecanské za přijetí Josefa Šarbocha do svazku zdejší obce

III.       Další úhrada týkající se školy

IV.       Vyřízení přípisu okresního výboru v Karlíně, týkajícího se povolení obnosu k účtu postavení pomníku padlým vojínům u Bosporu

V.        Volné návrhy

 Usnesení:

1.         Po přečtení protokolu ze dne 12.6.1912, ten jest schválen a podepsán.

2.         Josef Šarboch byl jednohlasně přijat do svazku zdejší obce.

3.         Pan zástupce kapitoly Vyšehradské přečetl přípis, dle kterého kapitola je proti zřízení školy (dopis je přiložen k protokolu). Přesto však jest usneseno podati žádost za školu ke školní zemské radě skrze okresní školní radu.

4.            Usneseno věnovati 5 korun k tomuto pomníku pod podmínkou, že bude na pomníku též český nápis.

5.         K návrhu starosty usneseno slaviti posvícení v letošním roce dne 28.a 29.září.

Skončeno a podepsáno.

 


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko