Větrušák 4/2004 ROZHLEDY aneb okolí naší obce

zveřejněno: 23.5.2004     rubrika: Větrušický zpravodaj

MĚSTO ODOLENA VODA

(cca  9  km od nás)

Na území dnešního města Odolena Voda existovalo osídlení dočasného charakteru již od pradávných dob. Archeologické nálezy sahají až do období 3000 let před n.l. Byly nalezeny pozůstatky kultury únětické, knovízské, bylanské a římské - jde tedy o předměty doby železné a bronzové. Byly však nalezeny i kamenné nástroje. Některé nálezy jsou uloženy v Národním muzeu.
První písemná zmínka o obci je z r.1352, kdy je uváděna mezi těmi, které platily tzv.papežský desátek.
V roce 1998 byl obci udělen znak a prapor a zároveň byla obec Odolena Voda určena městem (4 375 obyvatel).
Vznik názvu Odolena Voda: Kdy byla krajina dnešní Odoleny Vody osídlena trvale se nedá přesně určit. Víme však, že v dobách vzniku Odolena Vody se obcím dávala jména dle nerostného či přírodního bohatství, dle rostlin, zvířat, ale i vladařů či majitelů obcí. Vedoucím znakem oblasti v té době byla voda. Pro vznik jména ji však bylo třeba vyznačit přídavkem. Jaký byl přídavek v době vzniku se neví, ale přídavek “Odolena” mohl vzniknout na základě jedné z těchto variant:
I. Dle rytíře Odolena, jemuž mohla být obec darována po roce 1158, kdy byl za zásluhy povýšen do rytířského stavu. O této skutečnosti mohl být později poveden záznam v “Zemských deskách”, které však shořely v 16. století, takže si tuto variantu nemůžeme ověřit.
II. Dle rostliny (kozlík lékařský), jejíž staroslovanský název je “Odolen” a která se zde hojně vyskytovala.
Otázkou je, kdy k pojmenování došlo. Pokud se tak stalo před rokem 1158, pak došlo bezesporu k pojmenování dle kozlíku lékařského, neboť rytíř Odolen tehdy ještě neexistoval. V průběhu doby se jméno obce několikrát upravilo. V 15. století se obec nazývala Odolena Ves, v 16. století pak “Vodolina Voda, Vodolena Ves a popřípadě se používalo výrazů “vodolenský” , “vodolský”. Koncem 18. století se úředním názvem stala “Vodolka”.
Tvrz a zámek: Vznik tvrze se předpokládá na období kolem poloviny 16. století. Severní patrové křídlo tvrze obsahovalo v přízemí 2 místnosti, z nichž jedna (dodatečně rozdělená) si z části dochovala renesanční klenbu. Zazděný široký oblouk naznačuje, že zde mohly být ustájeni koně. Západní patrové křídlo se skládá ze 3 místností. Původní vstup do patra byl veden vnitřním schodištěm, ovšem nelze vyloučit ani existenci nádvorní dřevěné pavlače, nahrazené později zděnou arkádou se schodištěm. Počátkem 17. století byla tvrz opravena, neboť její stav byl již koncem 17. století označen za katastrofální. Po roce 1764 došlo k radikální přestavbě sídla z dvoukřídlé na trojkřídlé a později (přesné časové údaje chybí) došlo k přestavbě v zámek.
Kostel: Nejstarším fyzickým dokladem o Vodolce je kostel sv. Klimenta. Byl postavený v roce 1738 (na místě původního románského kostelíka z roku 1350) podle plánu K.I.Dietzenhofera a patří k chloubě barokního umění. Roku 1863 udeřil do chrámové věže blesk a zapálil ji. Díky kvalitně odvedené stavební práci nebyla chrámová kopule poškozena ani padajícími hořícími trámy s prejsovou krytinou. Díky tomu, že byl kostel pojištěn, mohla být záhy postavena střecha nová s taškovou krytinou. Krásné malby P.Kubena z roku 1737 se tak zachovaly a můžeme je obdivovat dodnes.
Hálkův dům: Se jménem našeho velkého básníka Vítězslava Hálka je spjato jméno Dolínek. Tato dříve samostatná obec je dnes pevnou součástí Odolena Vody. Vítězslav Hálek se v Dolínku narodil v roce 1835. Jeho rodný dům zde stojí dodnes. Nedaleko od Hálkova domu pak najdeme též památník, věnovaný Hálkovi, který zde byl postaven a slavnostně odhalen 5. července 1885.
Židovský hřbitov: Další památkově chráněný objekt na území Odeleny Vody je židovský hřbitov udržovaný Židovskou obcí.
Období prudkého rozvoje: Po dokončení výstavby podniku Aero Vodochody bylo nutné vyřešit ubytování pro velké množství nových pracovních sil. Zaměstnanci Průmstavu po dokončení jednotlivých částí podniku proto přešli automaticky na výstavbu velkého sídliště právě v Odolena Vodě. Sem se v roce 1956 začali stěhovat první noví občané.
Sport: V roce 1954 byla v Odolena Vodě ustavena Tělovýchovná jednota TJ Aero Odolena Voda. Tato jednota sdružuje mnoho sportovních odvětví. Patří sem: známý volejbalový klub (1954), fotbalový klub (1924), oddíl košíkové (1965), turistický oddíl, tenisový oddíl (1955), Sokol (1893), oddíl Judo (1964), lyžařský oddíl (1954), oddíl stolního tenisu (1960).
Sportovní hala: Výstavba sportovní haly v Odolena Vodě byla zahájena na podzim roku 1973 a byla převzata do programu MNV jako akce “Z”. Bylo odpracováno celkem 68377 brigádnických hodin. Díky velkému pracovnímu úsilí sportovců i nesportujících občanů mohla být hala 16.12.1977 slavnostně otevřena. Šlo o největší stavbu, realizovanou v naší obci.
Spolky a sdružení: Stejně jako v jiných obcích, i zde vznikaly různé spolky a zájmová sdružení. Mezi nejdůležitější patřily: Český ovocnářský a zahradnický svaz (1959), Český svaz rybářů (1961), Československý požární útvar (1921), Český svaz žen, Lidové myslivecké sdružení (1945),Český svaz chovatelů drobného zvířectva (1949).
Přírodní koupaliště Jordán: Budování proběhlo v druhé polovině roku 1975. Bylo nutné odstranit až 160cm nános bahna a na pláže dovézt 700 metrů kubických písku.
Podnikem největšího významu zde zůstává Aero Vodochody a.s.


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko