Větrušák 4/2004 Obecní úřad na vědomost dává...

zveřejněno: 23.5.2004     rubrika: Větrušický zpravodaj

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva konaného dne 26.4.2004

Pořadové číslo 4/04

 

Přítomno : 5 členů zastupitelstva, 1 občan (Jaroš omluven)

 

Po kontrole prezenční listiny p. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili navrženého zapisovatele (p. Zádovou), ověřovatele (p. Nouzu a p. Kolína ) a program zastupitelstva.

 

Program:

 

  1. Stavby - povolení
  2. Odpady
  3. Vyhláška o psech
  4. Zpráva starosty o činnosti za uplynulé období
  5. Závěr

 

1.Stavby:

a) OZ jednohlasně schválilo p. Nouzou předložený návrh na změnu umístění plynoskříňky p. Kautské – Trojanové a p. Baňasové.

                                Pro: 5                  proti:0                   zdrž.: 0

  b) OZ nemá námitek a souhlasí s výstavbou na základě projektové dokumentace pro střešní nástavby na dvou bytových domech č.p. 120 a 122. Dále OZ odsouhlasilo, aby střešní nástavby byly napojeny na stávající obecní rozvody inženýrských sítí.

                Pro:  5                   proti:0                   zdrž.: 0

2.Odpady: OZ vzalo na vědomí a projednalo opodstatněné stížnosti na rozšiřující se černou  skládku na okraji chráněného území obce. Prostor skládky bude oplocen a osazen tabulemi s nápisem, aby nedocházelo v budoucnu k jeho rozšiřování. Proti občanům, jež to nebudou respektovat budou vedena přestupková řízení s následkem pokuty.

                Pro: 5                    proti: 0                  zdrž.: 0

3. Vyhláška…: OZ schválilo koncept vyhlášky o psech, který je vyvěšen na úřední desce k připomínkování občanů. Své podněty mohou odevzdat do 25. 5. 2004 na Obecní úřad nebo vhozením do schránky OÚ.

4. Zpráva o činnosti…: Příprava voleb do parlamentu EU, Pozemkový fond, Katastrální úřad, stavební úřad, jednání spojená s plynofikací obce.

5. Závěr: P. Zádová poděkovala přítomným za účast a svolala další jednání OZ na 26. 5. 2004 od 18,00 hodin.

Zapsala:                p. Zádová

Ověřili:                   p. Nouza, p. Kolín


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko