Větrušák 3/2004 Obecní úřad na vědomí dává...

zveřejněno: 23.5.2004     rubrika: Větrušický zpravodaj

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva konaného dne 24.3.2004

Pořadové číslo 3/04

Přítomno : 4 členů zastupitelstva          ELbogenová, Boštík : omluveni

 

Po kontrole prezenční listiny p. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili navrženého zapisovatele (p. Zádovou), ověřovatele (p. Jaroše a p. Kolína ) a program zastupitelstva.

 

Program:

 1. Stavby - povolení
 2. Změny v odboru dopravy
 3. Volby do parlamentu EU
 4.  Koncept vyhlášky o psech
 5. Odečet vody
 6. Zpráva starosty o činnosti
 7. Závěr

 

 1. Stavby – povolení:

a)       p. Nouza předložil žádost p. Vajraucha o povolení k demolici rodinného domku č. p. 27 na jehož místě v budoucnu vyroste nový rodinný domek. OZ jednohlasně odsouhlasilo.

pro: 4                     proti: 0                   zdrž.: 0

b)       OZ odsouhlasilo žádost Rozvodných závodů  na rekonstrukci elektrického vedení k rodinnému domku č.p. 27.

      pro: 4      proti: 0                   zdrž.: 0

c)       OZ schválilo demontáž nefunkčního vedení místního rozhlasu a následné zakoupení mobilního amplionu pro případnou potřebu obce (pro případ, že v krizové situaci nebude fungovat mobilní podatelna).

pro: 4                     proti: 0                   zdrž.: 0

d)       OZ odsouhlasilo p. Nouzou předloženou žádost stavební firmy S & K spol. s r.o. na uvažované nástavby rodinných domů 120, 122 a 119. Provedené nástavby by prospěly vzhledu obce.

pro: 4                     proti: 0                   zdrž.:   0

e)       OZ vzalo na vědomí zprávu p. Zádové o stavebním povolení na plynofikaci obce a následných jednáních s firmou Pražská plynárenská, která bude zajišťovat celou výstavbu plynovodu.             

 1. Změny v odboru dopravy …

S platností od 5.4. 2004 je celá dopravní agenda (řidičské průkazy, technické průkazy, přihlášky a odhlášky vozidel z registru…) přemístěna do nových prostor v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi na adrese Mariánské náměstí č.28. Na pracovišti v Praze v ul. Biskupské lze své žádosti vyřídit v pondělí a ve středu (další informace viz. níže).

 

Podle nového zákona o rybářství od 1.4.2004 vydává a odebírá rybářské lístky pověřená obec – odbor životního prostředí – nám. Republiky č. 3 Praha 1(viz.informace níže).

 

Dávky státní sociální podpory se osobně nadále vyřizují na nám. Republiky 3 /4, Praha1. Vzhledem k tomu, že od 1. 4. 2004 přecházejí sociální dávky pod úřady práce nastává změna pro písemný styk (viz.informace níže).

 

 1. Volby do parlamentu EU.

Volby do parlamentu EU proběhnou ve dnech 11. – 12. 6. 2004. Pro obec byl stanoven jeden volební okrsek a 5 členů volební komise.

 

 1. Koncept vyhlášky o psech.

Pí. Zádová předložila OZ k připomínkování koncept vyhlášky o psech.

 

5. Zpráva starosty o činnosti.

Probíhala jednání o plynofikaci s Pražskou plynárenskou, se stavebním úřadem Klecany k povolení plynofikace, jednání s Brandýsem k přesouvání agend z Prahy, příprava na sběrový víkend.

 

6.Závěr.

p. Zádová přítomným poděkovala za účast a další jednání OZ se uskuteční 26. 4. 2004 od 18.00 hodin v budově Obecního úřadu.

 

Zapsala:                p. Zádová

Ověřili:                   p. Jaroš , p. Kolín

 

 

                                                              Důležitá upozornění !!!

 

SOCIÁLNÍ  DÁVKY - změna doručovací adresy

Parlament ČR provedl dne 6. 11 2003 zákonem č. 453/2003 Sb. V § 2a odst. 1, 2 změny v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění, kdy výkon státní správy – dávky státní sociální podpory (dětské přídavky, dopravné, porodné…) vykonávají s účinností od 1.4. 2004 úřady práce. Kontaktní místo zůstalo stále na náměstí Republiky jen se změnila kontaktní adresa ( pro písemný styk ) a ta zní

ÚŘAD PRÁCE PRAHA - VÝCHOD

pracoviště státní sociální podpory

nám. Republiky 3

110 00 Praha 1

 

RYBÁŘSKÉ  LÍSTKY

Podle nového zákona o rybářství č. 99/2004 Sb., který nabývá účinnost dnem 1.dubna 2004 vydává a odebírá rybářské lístky obecní úřad s rozšířenou působností. V našem případě se jedná o Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor životního prostředí, pracoviště nám. Republiky č. 3, 110 01 Praha 1.

 

 

DOPRAVNÍ AGENDA

S platností od 5. 4. 2004 bude zahájena činnost oddělení dopravně správních agend v Brandýse nad LabemStaré Boleslavi v objektu bývalé radnice Mariánské náměstí č. 28. Na pracovišti budou prováděny veškeré úkony na úsecích: evidence vozidel, evidence řidičů, schvalování přestaveb a dovozů vozidel, přestupkové řízení a agendy autoškolství. Úřední dny pracoviště ve Staré Boleslavi

Pondělí a středa 8.00 – 12.00 hod.     12.30 – 17.00 hod.

Úterý a čtvrtek  8.00 -  12.00 hod.     12.30 – 15.00 hod

Na pracovišti Praha, ul.Biskupská 7, ve 4. patře bude zajištěna možnost podání žádostí a zpracování evidenčních úkonů ( nevyžadujících podklady ze spisového materiálu ) na úseku evidence vozidel a řidičských průkazů ve dnech:

Pondělí a středa  8.00 -12.00 hod   12.30 – 17.00 hod.

Následné zpracování bude zajištěno v zákonných lhůtách.


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko