Proč je nutné odkanalizovat naší obec?

zveřejněno: 22.7.2017     rubrika: Aktuality

PROČ JE DŮLEŽITÉ ODKANALIZOVAT NAŠÍ OBEC

Vážení spoluobčané,

 

dovolte mi vysvětlit Vám, proč je důležité, abychom měli veřejnou kanalizaci s centrální čistírnou odpadních vod (dále jen ,, ČOV“)

V celé České republice je již odkanalizováno téměř 94% obcí a měst, prakticky všechny města a obce využily možnost financování takto finančně náročné akce dotacemi. Jak jistě víte, v naší obci nebyla v minulosti vůle a snaha takto náročnou akci realizovat. Nebyly vyřešeny pozemkové církevní restituce a stále se hledal vhodný pozemek pro ČOV.

Doba se výrazně změnila, zpřísnily se i zákony na ochranu životního prostředí a může se stát, že za několik let budou ještě přísnější. Vezměte si např. nový zákon o odpadech, který rokem 2024 úplně zakazuje skládkování komunálního odpadu. Naše odpady (ty které nevytřídíme) se budou spalovat ve spalovnách, což náklady na likvidaci takového odpadu výrazně prodraží pro každého z nás.

Co jsou to „splašky“?

Splašky se rozumí veškeré odpadní vody, které odcházejí z domu. Tedy nejenom odpad z WC, ale i z kuchyně, koupelny, prádelny atd. V mnoha nemovitostech jsou tyto odpady odděleny (bude nutné je úpravami v domech sloučit) nebo naopak propojeny se střešními svody, odvodněním dvorů, zahrad apod. Nově musí být všechny splaškové vody napojeny do splaškové kanalizace a oddělené dešťové vody do stávající dešťové kanalizace či zasaky na vlastním pozemku..

Stejně tak odvoz splašků z našich žump bude čím dál obtížnější někam odvézt. Kapacity okolních ČOV jsou plné, a tak s delší dopravou a nejen tou, můžeme počítat s tím, že i legální odvoz ze žumpy bude dražší a dražší. Nemluvě o tom, že musíme zapomenout na budoucí vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace.

Musíme myslet na budoucnost! Níže v bodech uvádím zásadní důvody proč ano!

-       Cena za likvidaci splašků ze žump stále poroste

-       Zákony zakazují vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace

-       Dotační programy na období 2014-2020 jsou poslední, které poskytují dotace na odkanalizování a ČOV

-       Obec musí kontrolovat likvidaci splašků u fyzických osob

-       S vybudováním kanalizačního řadu a napojením všech nemovitostí zlepšíme výrazně životní prostředí v naší obci a ochráníme podzemní vody

-       Připojením na kanalizační řad zhodnotíme své nemovitosti v řádu 20%

-       Odpadnou nám starosti, kam se splašky 

-       Většina z nás bude napojena gravitačně, odpadnou starosti s čerpadly

            

Neexistence kanalizační sítě

Tam, kde splaškové vody nelze odvádět do stokové sítě –  není vybudována, jsou splaškové vody svedeny do žumpy. Žumpy nesmí být opatřeny odtokem a musí být odvětrány - § 6 Vyhlášky 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

Majitel žumpy musí pravidelně zajišťovat likvidování odpadních vod  - vyvážení žumpy oprávněnou osobou a na výzvu příslušného orgánu (může být OÚ)  musí doložit doklady o vývozu odpadních vod na ČOV. Totéž platí pro povolené DČOV při likvidaci odpadních vod v zimním období.

Upozorňujeme!

Na základě zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,ve znění pozdějších předpisů, § 34 odst. (1) písmeno b) se přestupku dopustí ten, kdo vypustí odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, popřípadě do dešťové kanalizace  v rozporu s vodním zákonem.

Za takový přestupek lze uložit pokutu do 50 000,- Kč.

 

Pro každého z nás připojení na veřejnou kanalizaci bude znamenat finanční zatížení v podobě vybudování přípojky ke své nemovitosti, ale berme toto jako investici do svého majetku. Tím, že budeme ochotni se všichni napojit, obec lépe zvládne financování a splní podmínky dotace.

 

a)      Pro čerpání maximální poskytnuté výše dotace je důležitý počet připojených domácností, který je uveden v projektu a na nějž byla celá kanalizace + ČOV projektována. Každá nepřipojená domácnost pod stanoveným počtem v projektu bude mít za následek krácení dotací a tím logicky větší finanční zatížení obce.

b)      Pro čerpání maximální poskytnuté výše dotace je důležitá míra vyčištění splaškových vod v ČOV, která je uvedena v projektu – jinak řečeno čím více splaškových vod do čističky půjde, tím lépe, protože míra vyčištění (zachycení a odfiltrování kalů a nečistot) bude vyšší. Neboli z opačného pohledu: pokud naředíme splaškovou vodu vodou povrchovou a dešťovou (z cest, dvorů, zahrad, střech apod.), bude vstupující voda příliš „čistá“, nedojde k potřebnému poklesu míry znečištění a opět může být důsledkem krácení poskytnuté dotace a nárůst finančního zatížení obce.

  

                                                                                               Petra Šefčíková

                                                                                               Starostka obce

 

 

 

 


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko