INFORMACE o doručování zásilek občanům s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Větrušice

zveřejněno: 14.4.2015     rubrika: Obecné informace

Výzva k vyzvednutí zásilky

Doručování občanům s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu  Větrušice

Úřední adresa

Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Obecního úřadu Větrušice, Vltavská 14, byla občanovi „úředně přidělena“ zpravidla ve správním řízení, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, jedná se tedy o tzv. úřední adresu. Občan se na úřední adrese nezdržuje, úřední adresa pobytu není určena k bydlení a občanovi z tohoto evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny. Na sídlo ohlašovny jsou některým z těchto občanů, kteří mají jako údaj místa trvalého pobytu vedenou adresu ohlašovny, doručovány dopisy, výzvy a zásilky.  Postup doručování v občanském soudním řádu, ve správním řádu ani jiném právním předpise (daňový řád) nestanoví žádnou povinnost vlastníkům objektu, kde je občan, kterému je doručováno, přihlášen k trvalému pobytu. Takové ustanovení neobsahuje ani zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, který neukládá ani vlastníku objektu ani ohlašovně v tomto smyslu žádné povinnosti. 

Nicméně, OÚ Větrušice doposud přebírá i soukromou korespondenci fyzických osob.  Je v zájmu  občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v síle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu. Od 14. 4. 2015 bude na úřední desce na webových stránkách obce Větrušice zveřejněn seznam zásilek doručovaných na OÚ. Zásilky budou zveřejněny po dobu 10 dnů.

Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese Vltavská 14, Větrušice, ohlašovna OÚ, o uložení zásilky.

1.      Zásilka je pro adresáta uložena na OÚ obce Větrušice, Vltavská 14, kde je kvyzvednutí v úředních hodnách, tj. v pondělí od 16:00 do 20:00 a ve středu od 16:00 do 20:00.    

2 .  Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. 

3.   Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.  

4.      Jestliže bude převzetí zásilky odmítnuto nebo bude znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu na adrese Vltavská 14, 250 67 Větrušice, má možnost:

  • na ohlašovně pobytu OÚ Větrušice nahlásit údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány "úřední" písemnosti,      
  • správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti, může nahlásit i e-mailovou adresu,         
  • zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručování písemností použít,
  • zajistit si "dosílání pošty" na adresu, kterou České poště, s. p., oznámí (placená služba),
  • zřídit si u České pošty, s. p., P. O. BOX (placená služba)

Seznamy zásilek jsou k nahlédnutí v rubrice ÚŘEDNÍ DESKA/VYZVEDÁVÁNÍ ZÁSILEK  

 

 


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko