Voličské průkazy pro volbu Prezidenta České republiky

zveřejněno: 22.12.2022     rubrika: Aktuality
Ve dnech 29. a 30.12. budou voličské průkazy vydávány na základě telefonické domluvy. 
Tel. kontakt - 604 273 716

Volič může požádat obecní úřad, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb těmito způsoby:

 

  1.      osobně nejpozději 2 dny přede dnem volby prezidenta, tj. ve středu 11. ledna 2023 do 16,00 hodin, tedy do okamžiku uzavření stálého seznamu v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.

 

  1.      podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta.tj. v pátek 6. ledna 2023 do 16,00 hodin:
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo

 

  • v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče. (NELZE poslat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče!!)

 

  1.      přes portál občana – po přihlášení do Portálu občana bude moci volič jednoduše vytvořit žádost a zaslat ji přes datovou schránku příslušnému obecnímu úřadu. Tato žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do 16 hod. tj. do 6. ledna 2023

 

Pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu lze využít níže uvedený formulář nebo lze volnou formou podat žádost, která musí obsahovat: jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

 

Obecní úřad může NEJDŘÍVE ve čtvrtek 29. prosince 2022, voličský průkaz

  • předat osobně voliči nebo
  • předat osobě, která se prokáže plnou mocí  s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
  • zaslat voliči na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo na jím uvedenou adresu do zahraničí

 

Pokud volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo voleb, obecní úřad mu vydá dva voličské průkazy (jeden pro první a druhý pro druhé kolo voleb).

 

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky

O vydání voličského průkazu lze požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování, tj. do 25. ledna 2023 do 16,00 hodin.

 

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát a voliči tak není umožněno hlasovat.

 

osobně podaná žádost o vydání VP docx,23 kB

písemná žádost o vydání VP docx,23 kB

plná moc k převzetí VP docx,14 kB


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko